درباره ما

فعالیت اصلی و عملیاتی ما تجاری سازی دانش است 16سال 18سال از بهترین دوران زندگی و با هزینه زیاد به تحصیل اختصاص یابد و درنهایت شغلی شخص نتواند با آن دانش درآمدی داشته باشد ازدواج کند و یا شغلی داشته باشد

از چند سال پیش ما را وارد حوزه ای کرد که سیستمهایی طراحی کنیم که افراد بتوانند از دانش خود استفاده و کسب درآمد کنند شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط و شرکت کارآفرین ستاره بهارستان با توجه به نیاز کشور به کارآفرینی ایجاد کسب وکارهای جدید استارت آپ ها وحمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط در راستای اشتغالزایی و پیشرفت کشور قدم برمی دارد وامید خدا تحولی بزرگ در حوزه کارآفرینی ایجاد خواهیم کرد

از فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید