درباره ما

فعالیت اصلی و عملیاتی ما تجاری سازی دانش است. افراد 16سال الی 18 سال از بهترین دوران زندگی و با هزینه زیاد به تحصیل اختصاص می دهند و درنهایت شغلی ندارند و نمی توانند با آن دانش درآمدی داشته باشند یا ازدواج کنند.

این موضوع

از چند سال پیش ما را وارد حوزه ای کرد که سیستمهایی طراحی کنیم که افراد بتوانند از دانش خود استفاده و کسب درآمد کنند. شرکت کارآفرین ستاره بهارستان با توجه به نیاز کشور به کارآفرینی ایجاد کسب وکارهای جدید استارت آپ ها وحمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط در راستای اشتغالزایی و پیشرفت کشور قدم برمی دارد وامید خدا تحولی بزرگ در حوزه کارآفرینی ایجاد خواهد شد.

کارآفرینی ستاره بهارستان
 
از فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید