به کارگیری ایده های نو ناشی از خلاقیت که میتواند به صورت یک محصول یا خدمت جدید با روشی برای انجام کارها باشد را نوآوری گویند. نوآوری تبدیل خلاقیت به عمل و یا نتیجه می باشد.

نوآوری فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن فرصتها را به ایده های قابل عرضه به بازار تبدیل می کنند، به کمک این ابزار است که آنها به تغییرات شتاب می بخشند.


۳-۱ فرآیند نوآوری

فرآیند نوآوری چیزی بیش از یک ایده خوب است.سرچشمه ایده اهمیت دارد و نقش اندیشه خلاقانه ممکن است در آن توسعه، حیاتی باشد. میان ایده ای که از اندیشه پردازی صرف می آید و ایده ای که حاصل اندیشه بسط یافته، پژوهش، تجربه و کار است تفاوت فراوان می باشد.

نوآوری فرآیندی است که از تصور شروع و به انتشارتجاری محصول یا خدمت جدید ختم میشود. معمولا نوآوری به صورت اقدامات متوالی یا مراحل پیاپی صورت می گیرد. برای اینکه فرآیند نوآوری موفقیت آمیز به اجرا درآید باید مراحل این فرآیند به ترتیب در سازمان رخ دهد. این مراحل عبارتند از:
 •     نیاز به تغییر و نوآوری زمانی که افراد نسبت بهدعملکرد فعلی خود ناراضی هستند.
 •     ارائه نظر یا ایده جدید برای انجام دادن کارها که می تواند به صورت الگو، طرح یا برنامه باشد.
 •     پذیرفتن نظر یا ایده مطرح شده توسط مسئولین،مدیران و یا تصمیم گیرندگان
 •     اجرای ایده، روش یا رفتار جدید توسط اعضاءسازمان
 •     تخصیص منابع انسانی لازم


۳-۲ موانع نوآوری

موانع بسیاری وجود دارد که سبب می شود فرآیند نوآوری با مشکلات جدی مواجه شود. از موارد زیر می توان به عنوان موانع نوآوری نامبرد:
 •     عدم تشویق و حمایت از پیشتازان و حامیان نوآوری
 •   دسترسی نداشتن به منابع و امکانات و تجهیزات
 •     نداشتن وقت آزاد برای فکر کردن درباره ایده نو
 •     دست به دست گرداندن پیشنهادهای جدید و فقدان سیستم پیشنهادی بی نام
 •     عدم آگاهی از معیارهای ارزیابی ایده های نو
 •     اطلاعات بیش از حد
 •     مبارزات و سیاست بازیهای سازمانی
 •     افق زمانی کوتاه مدت برای سودآوریاین مقاله بخشی از کتاب "خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی" نوشته مهرداد بیات، الناز بیات، و آرزو بک زاده بود. مطالعه این کتاب به کلیه مدیران حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و خصوصا دانشجویان عزیز و ارجمند پیشنهاد میشود.